Politika systému řízení

Politika integrovaného systému řízení

Společnost LS stavby s.r.o. vznikla přejmenováním firmy Lesní stavby, s.r.o. na jejíž činnost nadále navazuje. Tato firma již na trhu působí od roku 1996. Společnost sídlí v Nýrsku. Zaměřuje se na veškeré stavební práce a zabývá se také úpravou vodních toků. Svým zákazníkům nabízí i výrobu betonu.

Společnost má od roku 2003 zavedený a certifikovaný systém managementu kvality, od roku 2006 také systém environmentálního managementu a od roku 2009 systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tím byl vytvořen integrovaný systém řízení odpovídající v současné době požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018. Pro udržování a zlepšování tohoto systému vydává vedení společnosti i tuto politiku integrovaného systému řízení.

Za absolutní prioritu považujeme naprosté uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků, které chceme docílit poskytováním kvalitních služeb.
V rámci svého integrovaného systému řízení považujeme za zákazníka nejen odběratele svých produktů, ale obecně každého, kdo je ovlivněn výsledky či důsledky procesů probíhajících při činnosti společnosti. Potřeby takto definovaného zákazníka jsou pak definovány zejména právními požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnosti a ochranu zdraví při práci, jejichž dodržování je pro nás samozřejmostí a zavazujeme se je plnit. Stejně tak budeme plnit i jiné požadavky přijaté v těchto oblastech.

Budeme se snažit snižovat jak možné negativní dopady na životní prostředí způsobené našimi činnostmi tak i míru rizik a to i nad rámec těchto právních předpisů. U zakázek se zvýšeným rizikem ohrožení životního prostředí budeme dbát na důslednou ochranu ekosystémů v místě realizace.
Zavazujeme se vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro naše pracovníky za pomoci odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; při rozhodování o naplňování tohoto závazku budeme naší činnost s nimi projednávat a budeme podporovat jejich spoluúčast.

Abychom toho dosáhli, vybudovali jsme integrovaný systém řízení, zajišťující management kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvědomujeme si význam, který má tento systém pro efektivní a úspěšné fungování naší společnosti. Vycházíme z principu neustálého zlepšování a zavazujeme se udržovat, rozvíjet a dále zlepšovat tento systém tak, aby byl zárukou zlepšování jakosti našich produktů, naší environmentální výkonnosti, právě tak jako výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavazujeme se k tomu vytvářet a poskytovat potřebné zdroje a vytvářet vhodné technické zázemí.
Budeme flexibilně reagovat na změny právních předpisů, nové odborné poznatky, technický vývoj, změny očekávání a potřeb našich zákazníků a dalších požadavků týkajících se oblasti našeho působení. Budeme přinejmenším dodržovat požadavky ČSN na naše výrobky a služby.
Důraz přitom budeme klást na soustavný růst kvalifikace pracovníků, která představuje významný faktor ovlivňující jakost poskytovaných služeb, a na jejich motivaci, jako důležitý zdroj rozvoje společnosti.

Uplatňováním nástrojů aktivní interní i externí komunikace dosáhneme dobré informovanosti svých zaměstnanců, stávajících i potenciálních obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran o požadavcích a naplňování této politiky, nových službách, aktivitách společnosti a jejích záměrech.

V Nýrsku dne 19. 11. 2020

Za vedení společnosti
Václav Svoboda - jednatel společnosti
Miroslava Svobodová - představitelka vedení

© LS stavby s.r.o. Nýrsko 2024 - Všechna práva vyhrazena.

realizace Jaroslav Stýblo